Loterijų rūšys ir teisinio reguliavimo ypatumai

Loterija – žaidimas pagal nustatytas taisykles, kai žaidėjai pagal nusipirktus bilietus lošia piniginius arba daiktinius laimėjimus. Kiekviena Europos Sąjungos valstybė, atsižvelgdama į savo šalies socialinę ir kultūrinę specifiką, nustato azartinių lošimų, įskaitant loterijas ir lažybas, politiką, užtikrinančią viešąją tvarką ir vartotojų apsaugą. Lietuva aiškios šio verslo politikos neturi. Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas 2004 m. – Loterijų įstatymą, nustatė loterijų organizavimo sąlygas ir tvarką, tačiau nenustatė valstybinio reguliavimo tikslų ir krypčių, todėl didėja rizika, kad nebus tinkamai valdoma lošimų keliama socialinė rizika. Azartinių lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimą pavesta prižiūrėti ir kontroliuoti Valstybinei lošimų priežiūros komisijai, kuri, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi užtikrinti lošėjų, lošimų organizatorių, žaidėjų ir didžiųjų loterijų organizatorių interesų ir teisių apsaugą.

LOTERIJŲ RŪŠYS

Pagal organizavimo mastą:

 • didžioji loterija – loterija, kurios organizatorius turi licenciją, suteikiančią teisę platinti loterijos bilietus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje,išplatintų bilietų nominali vertė neribojama.
 • mažoji loterija – loterija, kurios organizatorius turi savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojama loterija, vykdomosios institucijos licenciją, kai loterijos bilietai platinami ir loterija organizuojama sporto varžybų, kultūros arba kito viešo renginio metu ir laimėjimai išduodami iki renginio pabaigos, numatomų išplatinti bilietų nominali vertė negali viršyti 100 000 litų.

Pagal žaidimo pobūdį:

 • skaitmeninė – kai laimima loterijos biliete teisingai pasirinkus skaičius ir kitus ženklus, o laimėjimą ir jo dydį lemia už loterijos bilietą sumokėta suma bei sutapęs žaidėjo pasirinktų ir tiražo metu iškritusių skaičių ir (ar) kitų ženklų kiekis. Bilieto kaina yra fiksuota arba žaidėjas pats gali pasirinkti bilieto kainą;
 • momentinė – kai laimėjimai ir jų dydis paaiškėja iškart po to, kai žaidėjas nusiperka ir loterijos taisyklėse nustatyta tvarka patikrina loterijos bilietą. Bilieto kaina yra fiksuota;
 • klasikinė – kai laimima pasirinkus loterijos bilietą, kuriame yra iš anksto išspausdinti žaidėjui nežinomi skaičiai ir (ar) kiti ženklai, o laimėjimą ir jo dydį lemia sutapęs loterijos biliete išspausdintų ir tiražo metu iškritusių skaičių ir (ar) kitų ženklų kiekis.Bilieto kaina yra fiksuota;
 • sportinė – kai laimima loterijos biliete teisingai pasirinkus skaičius ir (ar) kitus ženklus, nurodančius sporto varžybų rezultatą, o laimėjimą ir jo dydį nulemia teisingai parinktų skaičių ir (ar) kitų ženklų kiekis, priklausantis nuo sporto varžybų baigties. Bilieto kaina yra fiksuota.

Pagal taikomą loterijos bilietų platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją:

 • tiesioginio ryšio kompiuterinė loterija – kai loterijos bilietai parduodami, laimėjimai išmokami per tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalus, esančius įvairiose Lietuvos Respublikos vietovėse;
 • netiesioginio ryšio loterija – kai loterijos bilietai parduodami, laimėjimai išmokami nenaudojant tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų;
 • telefoninio ryšio loterija – kai loterijoje dalyvauti reikalinga informacija į loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazę perduodama telefonu ir loterijos duomenų bazėje yra fiksuojamas įrašas. Žaidėjas už dalyvavimą loterijoje atsiskaito per telefoninio ryšio operatorių;
 • internetinio ryšio loterija – kai loterijoje dalyvauti reikiama informacija į loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazę perduodama per internetinį ryšį ir loterijos duomenų bazėje yra fiksuojamas įrašas. Žaidėjas už dalyvavimą loterijoje atsiskaito per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas.

LOTERIJŲ REGULIAVIMAS

Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas reglamentuoja loterijų organizavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką. Šio Įstatymo paskirtis užtikrinti loterijų organizatorių įsipareigojimų žaidėjams vykdymą ir žaidėjų ir loterijų organizatorių teisių apsaugą. Įstatymas netaikomas tokiems renginiams, kurių metu asmuo, įsigijęs tam tikrą prekę arba paslaugą, gali laimėti papildomą prizą.

Loterijų organizavimas

Loterijas turi teisę organizuoti:

 • didžiąsias loterijas – tik Lietuvos Respublikos įmonės ir užsienio įmonės, įregistravusios filialą, veikiančios Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkančios LR loterijų įstatymo reikalavimus ir gavusios licenciją organizuoti didžiąsias loterijas.
 • Mažąsias loterijas – Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys, įregistravę filialą, veikiantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkantys LR loterijų įstatymo reikalavimus ir gavę licenciją organizuoti mažąsias loterijas.
 • Licencijas organizuoti didžiąsias loterijas išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
 • Licencijas organizuoti mažąsias loterijas išduoda savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma organizuoti loterijas, vykdomoji institucija.
 • Licencija organizuoti didžiąsias loterijas ir mažąsias loterijas išduodama neterminuotam laikui. Licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausybė.
 • Loterijų organizatoriai 8 procentus nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės privalo skirti labdarai arba paramai Labdaros ir paramos įstatyme nustatytiems labdaros arba paramos gavėjams.

Reikalavimai asmenims, susijusiems su loterijų organizavimu ir licencijų išdavimu

Loterijos organizatoriaus dalyviais, stebėtojų tarybos, valdybos nariais ir administracijos vadovais, jų pavaduotojais, vyriausiaisiais buhalteriais, taip pat juridinį asmenį kontroliuojančiais asmenimis negali būti asmenys, turintys neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai.

Licencijas išduodanti institucija, prieš išduodama licenciją, turi gauti Specialiųjų tyrimų tarnybos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės saugumo departamento išvadas prieš tai nurodytų nusikaltusių asmenų ir dėl loterijų organizatorių.

Licencija organizuoti loterijas neišduodama, jeigu gaunamos nurodytų institucijų neigiamos išvados dėl nurodytų asmenų arba loterijų organizatorių. Jeigu išdavus licenciją organizuoti loteriją gaunamos nurodytų institucijų neigiamos išvados dėl nurodytų asmenų arba loterijų organizatorių, Vyriausybės nustatyta tvarka licencijos galiojimas gali būti panaikinamas arba sustabdomas.

Loterijų organizatorių kapitalas ir finansinės garantijos

Didžiosios loterijos organizatoriaus nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 500 000 litų. Mažosios loterijos organizatoriaus nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 50 000 litų. Mažosios loterijos organizatorius, kuris pagal įstatymus neturi nuosavo kapitalo, privalo turėti kredito įstaigos finansinę garantiją, kurios dydis ne mažesnis kaip 50 000 litų. Kapitalo reikalavimus loterijos organizatorius privalo būti įvykdęs iki dokumentų licencijai gauti pateikimo.

Draudimai ir apribojimai organizuojant loterijas

Organizuoti loterijas, nenurodytas LR loterijų įstatyme arba pažeidžiant jame nustatytą tvarką, draudžiama. Draudžiama žaisti loterijos organizatoriaus organizuojamoje loterijoje asmenims (patiems arba per kitą asmenį, arba įgaliotiems kito asmens), kurie yra loterijos organizatoriaus dalyviai, stebėtojų tarybos, valdybos nariai ir administracijos vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji buhalteriai, bilietų platintojai, juridinį asmenį kontroliuojantys asmenys. Taip pat draudžiama loterijų laimėjimus išmokėti loterijos bilietais, vertybiniais popieriais, alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais ir kitais ribotai esančiais apyvartoje daiktais. Mažiausio loterijos laimėjimo vertė negali būti mažesnė už loterijos bilieto kainą. Licencija organizuoti loteriją negali būti parduota arba kitu būdu perleista kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims. Draudžiama teikti informaciją apie laimėjusius asmenis be šių asmenų sutikimo. Organizuojant loterijas taikomi ir kiti LR loterijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyti draudimai bei apribojimai.

Taisyklės prieš pradedant platinti kiekvienos loterijos bilietus

Didžiosios ir mažosios loterijos organizatorius gali pradėti platinti kiekvienos loterijos bilietus tik tada, kai yra patvirtintos jos taisyklės. Taisyklės nurodomos LR loterijų įstatymo devynioliktame straipsnyje, jame minima, kad loterijos taisyklėse turi būti nurodyta: loterijos rūšis ir pavadinimas; loterijos organizavimo vieta; loterijos esmė; loterijos laimėtojų nustatymo tvarka; loterijos bilieto aprašymas; loterijos bilieto arba identifikacijos įrašo loterijos kompiuterinėje sistemoje kaina; numatomų išplatinti loterijos bilietų skaičius (jeigu organizuojama mažoji loterija); išspausdinto loterijos bilieto apsaugos priemonių aprašymas, suderintas su Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos; loterijos bilietų arba identifikacijos įrašų loterijos kompiuterinėje sistemoje numeracijos tvarka (nurodoma bilietų serijos ir numeriai); išspausdinto loterijos bilieto pavyzdys (jo projektas); laimėjimų rūšys ir sumos, jų skaičius ir bendra laimėjimų suma; bendras laimėjimų fondas procentais; planuojamas loterijos organizavimo laikas; loterijos bilietų arba identifikacijos įrašų loterijos kompiuterinėje sistemoje platinimo tvarka; loterijos bilietų tikrinimo tvarka; laimėjimų atsiėmimo tvarka; žaidėjų teisės ir pareigos; pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka; televizijos žaidimo aprašymas ir taisyklės (jeigu rengiamas televizijos žaidimas).

LOTERIJŲ ĮSTATYMO NUSTATYTŲ NUOSTATŲ PAŽEIDIMŲ PASEKMĖS

Įvykdžius bet kurį pažeidimą pagrindinė numatoma sankcija LR loterijų įstatyme yra licencijos organizuoti loteriją panaikinimas. LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 173’22 straipsnis numato, kad Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių loterijų organizavimą, pažeidimas – užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki penkių tūkstančių litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus – užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.

IŠVADOS

 1. Lietuvoje vyrauja įvairiausio pobūdžio loterijų rūšys. Pagal organizavimo mastą jos yra didžiosios ir mažosios. Pagal žaidimo pobūdį: skaitmeninė, klasikinė, momentinė, sportinė. Pagal taikomą loterijos bilietų platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją: tiesioginio ryšio kompiuterinė, netiesioginio ryšio, telefoninio ryšio ir internetinio ryšio loterijos. Kol kas populiariausia Lietuvoje yra didžioji loterija, tokia kaip „teleloto“. Lošimų ir azartinių žaidimų komisijos duomenimis, pernai (2011m.) Lietuvoje įsigyta beveik 77 mln. loterijos bilietų.
 2. Loterijų organizavimas yra specifinio pobūdžio veikla, todėl šiai veiklai keliami ir tam tikri specifiniai tikslai – paprastai loterijos rengiamos siekiant surinkti lėšų konkrečioms labdaros arba paramos programoms finansuoti. Loterijų organizavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos loterijų įstatymas. Didžiąsias loterijas turi teisę organizuoti tik Lietuvos Respublikos įmonės ir užsienio įmonės atitinkančios visus organizuoti loterijoms keliamus reikalavimus. Mažąsias loterijas Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys taip pat atitinkantys privalomus kriterijus. Asmenys susiję su loterijų organizavimu ar kitokiu aspektu, asmenimis negali būti asmenys, turintys neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai. Didžiosios loterijos organizatoriaus nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 500 000 litų. Mažosios loterijos organizatoriaus nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 50 000 litų. Loterijų organizatoriai ir kiti susiję asmenys negali dalyvauti loterijose, taip pat draudžiama išmokėti laimėjimus ribotai esančiais apyvartoje daiktais. Mažiausio loterijos laimėjimo vertė negali būti mažesnė už loterijos bilieto kainą. Licencija organizuoti loteriją negali būti parduota arba kitu būdu perleista kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims. Draudžiama teikti informaciją apie laimėjusius asmenis be šių asmenų sutikimo. Didžiosios ir mažosios loterijos organizatorius gali pradėti platinti kiekvienos loterijos bilietus tik tada, kai yra patvirtintos jos taisyklės.
 3. Pažeidus loterijų įstatyme nustatytus reikalavimus organizuojant loterijas gresia licencijos neišdavimas, licencijos nutraukimas, bei numatytos administracinės baudos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Momentinės loterijos, Bilietų tikrinimas | Svetainių kūrimas ir SEO: SEOpaslaugos.com